HomeInformacje i komunikatySprawozdanie z realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w Zespole Szkół Społecznych w Korlinie

Sprawozdanie z realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w Zespole Szkół Społecznych w Korlinie

biblio 1

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet III dotyczącego rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, nasza biblioteka otrzymała 7 500,00 zł na zakup książek, w tym 6 000,00 to środki pochodzące z dotacji oraz 1 500,00 zł to wkład organu prowadzącego, czyli Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Korlino, Łącko, Łężek, Królewo „Razem" w Korlinie.

Księgozbiór biblioteki wzbogacił się o 465 książek, w tym 102 książki to egzemplarze lektur zgodnych z podstawą programową.

biblio 2

Poza zakupem książek, jako szkoła otrzymująca dofinansowanie zostaliśmy zobligowani do realizacji działań promujących czytelnictwo. Cała wspólnota szkolna zaangażowała się we wcielenie owych wskazań.

Zaplanowano i zrealizowano następujące działania:

I. Zasięgnięcie opinii rodziców i samorządu uczniowskiego przy zakupie książek

Zakupy książek były konsultowane z uczniami, nauczycielami i rodzicami. We wrześniu 2021 roku przeprowadzono ankietę dotyczącą tytułów książek, które powinny znaleźć się w księgozbiorze naszej biblioteki. Ankieta została przeprowadzona wśród uczniów, nauczycieli i rodziców. W oparciu o ankietę została przygotowana lista książek, zaakceptowana przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski. Wskazówką były również wypowiedzi naszych czytelników na temat ich potrzeb i zainteresowań prowadzone
w bibliotece szkolnej.

biblio 3

II. Podjęcie współpracy z biblioteką publiczną lub pedagogiczną, obejmującej planowanie zakupów książek oraz wymianę informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo

Podjęto współpracę z Biblioteką Publiczną w Postominie. Wymieniono informacje na temat planowanych zakupów, zdobyto informację na temat istniejących zbiorów, wymieniono informacje o wydarzeniach promujących czytelnictwo. Szkoła i biblioteka gminna od lat współpracują ze sobą, czego wynikiem są:
– konkursy czytelnicze, plastyczne, recytatorskie,
– spotkania z ciekawymi ludźmi (pisarzami, podróżnikami)
– imprezy czytelnicze,
- promocje zakupionych nowości,
– lekcje biblioteczne.
Na bieżąco wymieniamy się doświadczeniami i pomysłami w aktywizujących formach pracy z czytelnikiem.

biblio 4

III. Zorganizowanie w ciągu roku szkolnego co najmniej jednego wydarzenia promującego czytelnictwo z udziałem uczniów

Organizacja wydarzeń promujących czytelnictwo z udziałem uczniów:
1. 27 IX Światowy Dzień Turystyki – wystawa książek podróżniczo – krajoznawczych.
2. Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania – 29 IX, gazetka promująca czytanie – 28 IX
3. Konkurs Plastyczny „Ilustracja do ulubionej książki" (klasy 0 i I- III). Rozstrzygnięcie oraz wystawa nagrodzonych prac X 2022
4. Konkurs Czytelniczy „Czytanie to dobra zabawa" (klasy II i III). Rozstrzygniecie 22 X
5. Impreza Biblioteczna : Dzień Kundelka (23-27 X)
6. Wystawa książek o psach.
7. „Nowości w bibliotece" – wystawa zakupionych nowości książkowych do biblioteki
(7 X, 20 X, 28 X)
8. „Książka dawniej i dziś!" – wystawa książek w dwóch egzemplarzach – w starym i nowym wydaniu – 3 XI
9. Starsi czytają młodszym.
10. Impreza Biblioteczna: Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek (9 XI)
11.Impreza Biblioteczna – Światowy Dzień Pluszowego Misia (25 XI)
12. Konkurs na Plakat Promujący Czytelnictwo i Bibliotekę. Rozstrzygnięcie 9 XII.
13. Spotkania czytelnicze „Czyta starszy młodszemu" (X- VI)
14. Akcja „Poczytaj mi rodzinko"- w rolę lektora wcielają się zaproszeni rodzice, dziadkowie, rodzeństwo oraz wolontariusze.
15. Zorganizowanie kącika czytelniczego „Książka na dzień dobry", „Książka twoim przyjacielem"- pogadanki o poszanowaniu książek (X- VI).
16. Zajęcia koła czytelniczego w bibliotece. Wspólne czytanie wybranych książek, tworzenie prac artystycznych w oparciu o czytane książki itp.
17. Prowadzono lekcje biblioteczne, na których promowano zakupioną w ramach NPRCZ literaturę i zachęcano do korzystania z biblioteki szkolnej.
18. W drugim semestrze nadal realizowano działania promujących czytelnictwo i bibliotekę.

biblio 5

IV. Uwzględnienie tematyki wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży podczas zorganizowanego co najmniej jednego spotkania z rodzicami

W trakcie zebrań z rodzicami ( wrzesień 2022) pani Dyrektor przekazała informację o realizacji przez nasza szkołę NPRCZ. Wychowawcy omówili korzyści płynące z systematycznego czytania oraz jego wpływu na rozwój dziecka. Informacja o realizacji NPRCZ została umieszczona na stronie internetowej szkoły.

biblio 6

V. Dostosowanie organizacji pracy biblioteki szkolnej do potrzeb uczniów, w szczególności poprzez umożliwienie im wypożyczania książek również na okres ferii zimowych i letnich.

Organizacja pracy biblioteki została dostosowana do potrzeb uczniów – uczniowie mają możliwość wypożyczania książek na przerwach, przed lekcjami i po lekcjach oraz na okres ferii i wakacji. W bibliotece organizowano wystawy i reklamę nowo zakupionych książek.

biblio 7

VI. Uwzględnienie potrzeb uczniów niepełnosprawnych w zakupach książek.

Przy zakupie książek uwzględniono potrzeby uczniów niepełnosprawnych. Zakupiono książki z dużą czcionką, napisane prostym językiem z dużą ilością artystycznych obrazków. Uzupełniono księgozbiór o książki o treści terapeutycznej, książki dla uczniów niedostosowanych społecznie oraz dotyczące problemów osób niepełnosprawnych.

Program zintegrował różnorodne działania nauczyciela bibliotekarza, rodziców, dyrektora szkoły oraz rady pedagogicznej wokół promocji czytelnictwa w szkole i w środowisku lokalnym. Wzbogacił także aspekty współpracy z Biblioteką Publiczną w Postominie. Poszerzenie księgozbioru nie tylko o lektury szkolne, ale także o książki zgodne z potrzebami i zainteresowaniami czytelników spowodowało wyraźnie zauważalne zwiększenie zainteresowania biblioteką i książką. Nowości zakupione do biblioteki to bardzo atrakcyjne pozycje – bestsellery, książki poczytnych autorów.
Dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób zaangażowali się w realizację programu w naszej szkole i zapraszam do biblioteki.

biblio 8 biblio 9

biblio 10

Projekty

Przy współpracy z nauczycielami, wychowawcami oraz dużym zaangażowaniu uczniów zrealizowano projekty edukacyjne promujące księgozbiór biblioteki, a w szczególności książki zakupione w ramach NPRCZ. Projekty zrealizowano pod wspólnym hasłem „Książka to wrota do wyobraźni"

Społeczne Przedszkole, OP:

Temat: Spotkanie z misiami (X)
Jego głównym założeniem było popularyzowanie czytelnictwa oraz wdrożenie najmłodszych uczniów do częstych kontaktów z książką i przygotowanie ich do samodzielnego czytania i odwiedzania biblioteki szkolnej. W ramach realizacji tego projektu dzieci zostały zapoznane z literaturą dla najmłodszych o tych pluszowych bohaterach. Wychowawczynie wraz z bibliotekarką i aktywem bibliotecznym czytały fragmenty książek o przygodach Kubusia Puchatka, Misia Uszatka oraz Misia Paddingtona. Dzieci obejrzały również bajki o tych sympatycznych maskotkach. Uczestnicy projektu zostali również zapoznani z książkami popularnonaukowymi dla dzieci o niedźwiedziach, ich gatunkach i środowisku w którym żyją. Wykonały pracę plastyczną „Mój ulubiony miś".

biblio 11

Podsumowaniem projektu była Impreza Biblioteczna: „Światowy Dzień Pluszowego Misia" (25 XI). Dzieci poznały historię powstania tej pluszowej zabawki, wysłuchały fragmentów książek o przygodach Kubusia Puchatka i Misia Uszatka. Bibliotekarka przedstawiła prezentację „Misie i niedźwiedzie" . Były również „misiowe" zabawy (Miś jest mały i kudłaty..., Jadą, jadą misie...) oraz zagadki o prawdziwych niedźwiedziach i bajkowych misiach. Dużą atrakcją było oglądanie książek przyrodniczych i bajek związanych z tematem zajęć. Na zakończenie dzieci wykonały pracę plastyczną związaną z tematem zajęć.

biblio 12

Temat: Patriotyzm w sercu noszę (XI)
Przeprowadzono zajęcia z wychowania patriotycznego z wykorzystaniem książki „Mały poczet królów dla dzieci", „Nasza Polska".

Temat: Mały przyrodnik (XI)
W grupie 6-latków odbyły się zajęcia „Małego przyrodnika" przy wykorzystaniu książek „100 cudów przyrody", Atlas gatunków. Ptaki Polski, Atlas grzybów „Bałtyckie zwierzaki".

biblio 13

Klasa I Pasowanie na czytelnika uczniów kl I. (IX)
Zapoznanie z nowym lokalem bibliotecznym i zbiorami, rozbudzenie chęci sięgania po książkę, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych i rozwijanie szacunku do książki, kształtowanie prawidłowego zachowania się w bibliotece, udział w bajkowych zagadkach
i rebusach).

biblio 14

Klasa I-III: Temat: Bajki i legendy - znane i lubiane (X-XI)
Projekt miał za zadanie wprowadzenie dziecka w świat literatury, a także zwrócenie uwagi, że w życiu człowieka jest zawsze miejsce na książkę.
Bajki towarzyszą nam od najmłodszych lat. Dzięki rodzicom, rodzeństwu i dziadkom pojawiają się w naszym życiu już bardzo wcześnie i zostają z nami często na zawsze. Dlatego bohaterowie z bajek są bardzo często dla wielu z nas dobrymi przyjaciółmi. Bibliotekarka przedstawiła uczestnikom literaturę dla dzieci zakupioną w ramach realizacji Narodowego Projektu Rozwoju Czytelnictwa. Bajkowe postacie licznie pojawiły się na kartach tych książek. Wychowawczynie klas i bibliotekarka czytały fragmenty bajek i baśni. Dzieci chętnie odwiedzały bibliotekę szkolną i wypożyczały książki aby poznać dalsze losy bohaterów. Uczniowie chętnie wypowiadali się na temat przeczytanych utworów literackich. Były pogadanki, odpowiedzi na zadawane przez prowadzącego pytania dotyczące przeczytanego teksu. Dzieci wykonywały prace plastyczne pracy o tematyce związanej z czytanym fragmentem książki. Wykonywały prace plastyczne do wybranej legendy. Tytuły książek po które uczniowie sięgali najchętniej w tym projekcie to: „Baśnie Andersena" , „Bajki Perraulta", „Król Lew", „Kraina Lodu, „Najpiękniejsze opowieści. Smerfy", „Baśń o dwunastu miesiącach", „Bajki o konikach", „Piękna i Bestia", „Bajki mądrej sowy", „Kopciuszek", „Śnieżka", „Auta", „Legendy polskie", „O krakowskich psach i kleparskich kotach", „Polskie miasta w baśni i legendzie".

biblio 15

Podsumowaniem projektu był „Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek"(5 XI). W tym dniu wszyscy mogli wejść w magiczny świat bajek. Uczestnicy przebrali się za swoich ulubionych bohaterów. Dzieci rozwiązywały zagadki czytelnicze „Czy znam tę baśń, legendę, bajkę?", rozpoznawały bajkę po rekwizycie, ilustracji oraz po fragmencie książki. Takie działania to doskonała okazja do rozwijania zainteresowań czytelniczych wśród dzieci. Wartościowe książki kształcą odpowiednie postawy, rozwijają wyobraźnię, pamięć, wzbogacają słownictwo.

biblio 16

Klasa I-III
Temat: Zwierzęta nasi przyjaciele- Nasz słodki Cukierek (X-XI)
Większość dzieci w tych klasach posiada zwierzęta i jak zauważyłyśmy od dawna z wychowawczyniami, temat ten jest im bardzo bliski. Dlatego zdecydowałyśmy się na projekt edukacyjny o zwierzętach. Celem projektu było: kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za powierzone im zwierzę, poszerzanie wiedzy na temat wybranych gatunków zwierząt, ras i ich roli w życiu człowieka, poznanie zasad bezpiecznego zachowania się w obecności zwierząt, rozwijanie twórczego myślenia, wyobraźni oraz kreatywności. Punktem wyjścia do tego projektu było gromadzenie informacji o zwierzętach. Dzieci wypożyczały książki popularnonaukowe i czasopisma z biblioteki szkolnej, przynosiły swoją literaturę z biblioteczek domowych, oglądały filmy i programy edukacyjne z których czerpały wiedzę o zwierzętach i ich naturalnym środowisku. Podczas zajęć lekcyjnych i w bibliotece uczyły się wyszukiwania i gromadzenia wiedzy na dany temat. Uczniowie wypowiadali się na temat różnych gatunków zwierząt i środowiska w którym żyją.

Dużą radość sprawiła im prezentacja swojego pupila. Dzieci rysowały swojego przyjaciela. Opowiadały jak się nim systematycznie opiekują. Zwracały uwagę na zapewnienie dobrych warunków bytowych ale również na potrzeby emocjonalne, które są równie ważne dla zwierzęcia. Były również rozmowy o zasadach bezpiecznego zachowania się w obecności zwierząt (domowych, hodowlanych i dziko żyjących). Książki często wykorzystywane w realizacji tego projektu: „Historia Buddy'ego. Oczami psa", „Psie troski", „O krakowskich psach i kleparskich kotach", „Sowie czary", „Zwierzęta wokół nas. Encyklopedie dla dzieci", „Mysz, która chciała być lwem", „ Atlas zwierząt leśnych", „Jak zadbać o swoje zwierzątko?", „Cukierku, Ty Łobuzie!", „Na pomoc zwierzakom. Uratujmy małego delfinka", „Gryzonie", „Nasi ulubieńcy. Psy i szczeniaki", „Koty i kociaki", „Psy i szczeniaki", „Mój niesforny szczeniak", „ Nowe przygody Urwisa", „Dzieci zwierząt", „O króliczku wędrowniczku", „O kocie malarzu".

biblio 17

Podsumowaniem projektu była Impreza Biblioteczna: Dzień Kundelka (26 X). Uczestnicy imprezy poznali historie zwierząt dzięki serii książek, które zostały zakupione w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w naszej szkole. Są to historie niezwykłych czworonogów, którzy są najlepszymi przyjaciółmi człowieka i niezastąpionymi partnerami w niesieniu pomocy innym. Ratują ludzi zasypanych przez lawiny, opiekują się niepełnosprawnymi osobami, są dobrymi terapeutami, przewodnikami niewidomych, pracują w GOPR-ze, policji, na lotniskach. Następnie maluchy opowiadały o swoich czworonogach, jak o nie dbają i jaką radość im daje taki wierny i oddany przyjaciel. Z zainteresowaniem obejrzały książki o psach. Na zakończenie zajęć narysowały swojego przyjaciela.
Dzięki tym zajęciom dzieci utrwaliły sobie wiedzę o tym niezwykłym gatunku zwierząt, które kochają ludzi i chcą z nimi być. Musimy przypominać, że zwierzę to nie zabawka! Nie można się nim pobawić i odstawić na półkę gdy się znudzi - to żywa czująca istota, która zasługuje na uwagę i miłość.

Klasa III Temat: Poznajemy Afrykę z Kazimierzem Nowakiem (X-XI)
Głównym celem tego projektu było zapoznanie uczniów z książka Łukasza Wierzbickiego „Afryka Kazika" i wprowadzenie młodych czytelników w świat literatury przygodowo- podróżniczej. Innym ważnym celem było również umożliwienie doskonalenia umiejętności wyszukiwania wiadomości w różnych źródłach. Dzieci podczas zajęć lekcyjnych i spotkań w bibliotece zostały zapoznane z fragmentami w/w książki. Opis przygód pana Kazimierza bardzo zainteresował uczniów i chętnie wypożyczali tę książkę. Prowadzący zajęcia organizowali „ burzę mózgów", zadawali pytania : Co to jest Afryka ? Z czym się kojarzy? Uczestnicy odpowiadali na podstawie własnej wiedzy oraz wiadomości zdobytych w różnych źródłach m. in. „Ilustrowanego Atlasu Kontynentów dla dzieci", „Atlas świata dla dzieci", Encyklopedii „Ziemia i jej bogactwo", „Afryka Zachodnia", Niezwykłe miejsca świata", „Nela na 3 kontynentach" , „Zwierzęta świata" oraz z zasobów Internetu. Chętni uczniowie czytali przygotowane przez siebie krótkie informacje o Afryce. Można wiec stwierdzić, że ten bohater wciąż zdobywa nowe rzesze sympatyków.

biblio 18

Kl. I- III - Polskie zwyczaje i tradycje bożonarodzeniowe (XII)
Projekt edukacyjny poświęcony był kultywowaniu zwyczajów i tradycji świątecznych. Celem projektu było poznanie polskich tradycji i zwyczajów związanych ze świętami Bożego Narodzenia na podstawie nowości bibliotecznych „Polskie tradycje i obyczaje", „Wierszyki dydaktyki. Boże Narodzenie". Zapoznanie z tradycjami Bożego Narodzenia – wspólne czytanie (Święty Mikołaj, Wieczór wigilijny, opłatek, symbolika stołu, opłatek, Jasełka, kolędy, składanie życzeń, etc.). Pisanie list do Mikołaja, układanie życzeń, wykonywanie prac plastycznych.

Klasa IV-VI Temat: Niesamowity świat
Celem realizacji projektu było pogłębianie wiedzy i rozwijanie zainteresowań uczniów
z zakresu geografii, zoologii, biologii w oparciu o książki znajdujące się w bibliotece szkolnej i Internetu. Zadaniem uczniów było wybranie jednego gatunku zwierząt, wyszukanie informacji na jego temat, ciekawostek i niezwykłych cech. Kolejnym zadaniem uczniów było opracowanie oferty swojego biura podróży. Dzięki temu uczniowie poszerzyli wiadomości
o krajach i kontynentach atrakcyjnych turystycznie. Rozwinęli umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy. Korzystali z różnych źródeł informacji dostępnych w bibliotece m.in. przewodniki turystyczne, albumy, książki podróżnicze i krajoznawcze. Wykorzystali również zasoby Internetu. Po zapoznaniu się z literaturą podmiotu uczniowie opracowali oferty swoich biur podróży.
Prace zostały poddane ocenie uczniów i nauczycieli oraz zaprezentowane w bibliotece szkolnej.

biblio 19

Klasa IV-VI Różne oblicza teatru (XI- IV)
Zajęcia teatralne z wykorzystaniem różnych dzieł do tworzenia scenariuszy przedstawień teatralnych. Wybór najciekawszych utworów literackich. Napisanie scenariusza
i przydzielenie ról. Wykonanie rekwizytów, strojów, scenografii, prezentacja przed publicznością przedstawienia

Klasy: VII-VIII Temat: Książka świat otwiera (X- XII)
W tym projekcie uczniowie poznali wybrane nowości wydawnicze na polskim rynku księgarskim oraz nowe pozycje książkowe zakupione do biblioteki dzięki realizacji NPRCZ. Uczestnicy zapoznali się z biografiami pisarzy współczesnych. Celem projektu było zachęcenie do sięgania po lektury szkolne, aby solidnie przygotować się do egzaminu oraz nauka planowania, decydowania i poczucia odpowiedzialności za powierzone zadania. Projekt był związany z omawianymi lekturami. Zadaniami uczniów było założenie i uzupełnianie zeszytu lektur, wykonanie plakatu, zaprojektowanie okładki do ulubionej lektury. Wykorzystano również metodę clusteringu (grupowanie oparte na łańcuchu skojarzeń).

Klasy VI-VIII Starsi czytają młodszym (I-IV)
Organizowanie dni głośnego czytania w bibliotece. Promowanie głośnego czytania dzieciom z grup przedszkolnych oraz klas I-III, nabywanie przyjemności z czytania i słuchania oraz poczucia przynależności do społeczności czytelniczej.

klasy VII-VIII Zorganizowanie ekspozycji „Warto przeczytać"
Ekspozycja poświęcona nowościom zakupionym w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Ekspozycja książek oraz recenzji wybranych pozycji odbywała się przez cały czas trwania projektu. Przygotowanie gazetek na korytarzach i w bibliotece zachęcających do czytania i przedstawiających zalety czytania „Sukces zaczyna się od czytania"," Bądź kumaty, bądź kumata. Czytanie ogarnia na lata", „Warto przeczytać". „Podaruj książkę bibliotece"- całoroczna akcja, w której uczniowie wszystkich klas mogą przekazywać dary w postaci książek dla dzieci.

Poprawiono: środa, 14, czerwiec 2023 09:42

Free business joomla templates