Podaruj nam 1%

HomeWolontariat

Wolontariat

PROGRAM SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIUSZA
W ZESPOLE SZKÓŁ SPOŁECZNYCH W KORLINIE

Cele i założenia Szkolnego Klubu Wolontariusza:

 • zapoznawanie z ideą wolontariatu,
 • przygotowywanie młodzieży do podejmowania pracy wolontarystycznej,
 • umożliwianie młodym ludziom podejmowania działań na rzecz niepełnosprawnych, chorych, samotnych, ubogich, najmłodszych, niedostosowanych społecznie itp.
 • prowadzenie grup wsparcia dla wolontariuszy,
 • wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży,
 • promowanie życia bez uzależnień

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 1. Wolontariat - to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz potrzebujących, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.
 2. Wolontariusz - osoba dobrowolnie i bezinteresownie pomagająca innym. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna
 3. Szkolny Klub Wolontariusza jest inicjatywą skierowaną do ludzi młodych, którzy chcą służyć najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby innych oraz wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne.
 4. Klub Wolontariusza jest wspólnotą niezależną politycznie, całkowicie bezinteresowną.

Rozdział II

Cele i sposoby działania

 1. Przygotowanie młodzieży do podejmowania działań wolontarystycznych na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.
 2. Zaangażowanie ludzi młodych do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym, zapoznanie z ideą wolontariatu.
 3. Rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności.
 4. Wypracowanie systemu włączania młodzieży do działań o charakterze woluntarystycznym, wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły i środowiska szkolnego, łączenie na poziomie szkoły i jej otoczenia młodzieży chętnej do niesienia pomocy z osobami i środowiskami pomocy tej oczekującymi.
 5. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej i lokalnej
 6. Promocja idei wolontariatu w szkole i w środowisku.
 7. Prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy.
 8. Współpraca z Centrum Wolontariatu w Darłowie.


Rozdział III

Wolontariusze

 1. Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym.
 2. Członkiem Klubu może być młodzież szkolna respektująca zasady Klubu, po uprzednim przedstawieniu opiekunom Klubu pisemnej zgody rodziców na działalność wolontariacką.
 3. Działalność Klubu opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.
 4. Członkowie Klubu mogą podejmować pracę w wymiarze nieutrudniającym naukę i pomoc w domu.
 5. Członek Klubu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych.
 6. Każdy członek Klubu systematycznie wpisuje do Dzienniczka Wolontariusza wykonane prace oraz spostrzeżenia i opinie.
 7. Członek Klubu systematycznie uczestniczy w pracy Klubu, a także w spotkaniach i warsztatach dla wolontariuszy.
 8. Każdy członek Klubu stara się aktywnie włączyć w działalność Klubu, zgłaszać własne propozycje i inicjatywy, wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie.
 9. Każdy członek Klubu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, być przykładem dla innych.
 10. Każdy członek Klubu stara się przestrzegać zasad zawartych w Karcie Wolontariusza oraz w Regulaminie Klubu.

Rozdział IV

Standardy funkcjonowania Klubu Wolontariusza

 1. Prowadzenie warsztatów i szkoleń dla wolontariuszy - przygotowanie młodzieży do pracy woluntarystycznej.
 2. Koordynacja pracy wolontariuszy.
 3. Monitorowanie działań wolontariuszy.
 4. Ewaluacja pracy wolontariuszy.

Rozdział V

Obszary działania


Aktywność wolontariuszy uczestniczących w projekcie ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko szkolne i środowisko lokalne (zewnętrzne).

 1. Organizowanie pomocy koleżeńskiej i akcji wolontariatu w środowisku szkolnym.
 2. Pomoc osobom niepełnosprawnym, samotnym w środowisku lokalnym (Korlino, Królewo, Łącko, Łezek)
 3. Współpraca z Gminnym Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie pomocy w organizowaniu spotkań i imprez dla dzieci i osób niepełnosprawnych.
 4. Akcje charytatywne wspierające instytucje, fundacje , stowarzyszenia i osoby prywatne.


Rozdział VI

Majątek i fundusze

 1. Wolontariusze nie wnoszą żadnych stałych składek z tytułu przynależności do Wolontariatu. Wszelkie koszty związane z udziałem wolontariuszy w poszczególnych akcjach ponosi Klub Wolontariusza.
 2. Pozyskiwaniem wszelkich środków potrzebnych do przeprowadzenia akcji zajmuje się zespół koordynatorów Wolontariatu.
 3. Wszelkie środki finansowe będą przeznaczane tylko i wyłącznie na Klub Wolontariusza (np. działalność informacyjna, itp.)

Rozdział VII

Nagradzanie wolontariuszy

 1. Co najmniej raz w roku zostanie zorganizowane spotkanie nagradzająco - podsumowujące, na którym spotykają się wszyscy wolontariusze wraz z opiekunami, w celu przypomnienia misji wolontariatu, celów i zasad działania oraz nagrodzenia za działalność wolontariacką.
 2. Formy nagradzania:
  • wyrażenie uznania słownego,
  • pochwała na forum szkoły,
  • umieszczenie nazwiska w sprawozdaniu organizacji, artykule gazetki szkolnej,
  • wręczanie listów pochwalnych i dyplomów.
 3. Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności wolontariusza.

Poprawiono: piątek, 26, październik 2012 08:17

Cytat dnia

Za nic to jest, co umiesz, gdy nikogo nie nauczysz.

Przeszukaj stronę

strefa rodzica

Do wakacji pozostało

Courtesy of Go Mylo Countdown

 sukcesy

owoce w szkole plakat 2014

iko mleko

logo mm

Kto jest on-line?

Odwiedza nas 20 gości oraz 0 użytkowników.

Free business joomla templates